Regulamin Newsletter

Regulamin newsletter

obowiązujący od dnia 15 Listopada 2020 roku

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

§ 2

Usługa Newsletter udostępniania jest przez:

Kancelaria Complex Paweł Michalczyk, NIP: 8621643187 REGON: 365572819, adres Zdziłowice Pierwsze 58, 23-302 Godziszów, adres e-mail: kontakt@universalacademy.pl

§ 3

 1. W ramach usługi Newsletter, wysyłana jest przez Universal Academy informacja w formie wiadomości elektronicznej, zwana dalej: Newsletterem.
 2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Newsletter zawiera informacje o usługach Universal Academy lub usługach jej Partnerów, aktualnych nowinkach oraz konkursach i promocjach, a także inne wiadomości dotyczące Universal Academy.

§ 4

 1. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet.
 2. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności. Wypełnienie formularza swoimi danymi, Imię, Nazwisko, adres e-mail, zaznaczenia zgód oraz kliknięcie przycisku “wyślij”
 3. Naciśnięcie (kliknięcie) w przycisk “WYŚLIJ” powoduje dodanie Użytkownika do listy subskrybentów.
 4. Zaznaczenie zgód podczas czynności rejestracyjnych jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

§ 5

 1. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów wypisać się z Newslettera.
 2. W celu wypisania się z Newslettera wystarczy, aby Użytkownik kliknął w ostatnim Newsletterze “wypisz się z newslettera”

§ 6

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@universalacademy.pl,
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko Użytkownika lub nazwa używana przez niego na portalu Facebook.com, opis sprawy, której dotyczy reklamacja oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację.
 4. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni od daty złożenia reklamacji.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Universal Academy zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 7

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Kancelaria Complex Paweł Michalczyk, NIP: 8621643187 REGON: 365572819, adres Zdziłowice Pierwsze 58, 23-302 Godziszów, adres e-mail: kontakt@universalacademy.pl
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w związku z udziałem w usłudze Newsletter.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi Newsletter.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.
 5. Państwa dane mogą być profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w  dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu prawidłowej realizacji usługi Newsletter.
 9. Dane osobowe Użytkowników przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 8

 1. Universal Academy zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie i bez podania przyczyny Regulaminu.
 2. O treści zmian Regulaminu Universal Academy poinformuje Użytkowników przez umieszczenie na swojej stronie internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej nowy Regulamin.
 3. Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera informacji o zmianie Regulaminu oraz jego nowej treści.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie jego opublikowania na stronie internetowej Universal Academy z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia jego publikacji nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Universal Academy w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
Przewiń do góry