Regulamin Programu Partnerskiego

Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy:
1. Partnerem ,
oraz
2. Kancelaria COMPLEX Paweł Michalczyk NIP: 8621643187 REGON: 365572819, adres Zdziłowice Pierwsze 58, 23-302 Godziszów,
zwanym dalej Administratorem

Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Kancelaria COMPLEX Paweł Michalczyk zgodnie z Regulaminem.

§1 Postanowienia wstępne

1. Właścicielem Programu Partnerskiego www.universalacademy.pl jest Kancelaria COMPLEX Paweł Michalczyk  NIP: 8621643187 REGON: 365572819, adres Zdziłowice Pierwsze 58, 23-302 Godziszów, adres e-mail: kontakt@universalacademy.pl
2. Celem Programu Partnerskiego jest pozyskanie nowych klientów dla serwisu www.universalacademy.pl
3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. W każdej chwili można zrezygnować z uczestnictwa w Programie przesyłając prośbę o rezygnację na adres e-mail kontakt@universalacademy.pl

§2 Definicje

1. Administrator – Kancelaria COMPLEX Paweł Michalczyk  NIP: 8621643187 REGON: 365572819, adres Zdziłowice Pierwsze 58, 23-302 Godziszów,
2. Program partnerski –  W ramach programu partnerskiego Ambasador wraz z Universal Academy współpracują w celu promocji oraz zwiększenia sprzedaży Usług oferowanych przez Universal Academy na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Ambasador – Osoba zarejestrowana w serwisie, która przystąpiła do programu partnerskiego.
2.1) Ambasadorem może zostać:
Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i ukończyła 18 lat, ma pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
4. Strona Ambasadora – serwis internetowy, strona na portalu Facebook, profile na portalach społecznościowych, za pomocą których prowadzona jest sprzedaż na których Ambasador posiada prawo do emisji reklam.
5. Link polecający – Link referencyjny w formie HTML odsyłający do serwisu www.universalacademy.pl.
6. Klient – użytkownik Internetu, który korzysta z Serwisu wwww.universalacademy.pl w następstwie skorzystania z linku partnerskiego.
7. Prowizja – Wynagrodzenie należne Ambasadorowi od każdego sprzedanego kursu, produktu bądź usługi zamówionej i poprawnie opłaconej przez klienta, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
8. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w  “Regulamin świadczenia usług oraz sklepu internetowego”
9. Zaakceptowanie warunków Programu oznacza zawarcie umowy współpracy.

§3 Status Ambasadora 

1. Aby przystąpić do Programu Partnerskiego należy wejść w zakładkę “Zostań Ambasadorem”
2. Status Ambasadora otrzymują wszyscy zarejestrowani użytkownicy serwisu w tym osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz spółki prawa handlowego.
3. Każda osoba, która dokona rejestracji oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem.
4. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto Ambasadora.
5. Universal Academy zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszenia potencjalnego Ambasadora do programu partnerskiego oraz odmówienia udziału bez podawania przyczyny.
6, Z chwilą aktywacji Programu Partnerskiego na koncie, Partnerowi zostanie przyznany dostęp do panelu Ambasadora, w którym otrzyma dostęp do indywidualnego linku referencyjnego oraz materiałów reklamowych.

§4 Prawa i Obowiązki Ambasadora 

1. Ambasador zobowiązuję się w szczególności do:

1.1) Promowania serwisu www.universalacademy.pl w sposób przez siebie ustalony jednak nie naruszający dobrego imienia serwisu oraz, aby nie powodowało to naruszenia zasad współżycia społecznego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
1.2) Prawego przedstawiania serwisu www.universalacademy.pl oraz wszystkich produktów, usług tam zawartych i nieskładania żadnych oświadczeń w imieniu Universal Academy, które nie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
1.3) Niepodejmowania działań naruszających dobra osobiste i prawnie chronione interesy Universal Academy.
1.4)Rzetelnego informowania potencjalnych klientów o produktach, usługach serwisu www.universalacademy.pl
1.5)Promowanie linku polecającego powinno następować w taki sposób, aby było potwierdzone świadomym i zamierzonym kliknięciem. Przekierowanie nie może być wymuszone.
1.6)Usuwanie Materiałów reklamowych na każde żądanie Universal Academy bez podawania przyczyny. Ambasador zobowiązuje się usunąć materiały w ciągu 24h niezależnie od formy złożenia żądania.
1.7)Ambasador zobowiązuje się do niemanipulowania uzyskanymi prowizjami, w szczególności dotyczy to:
a) Zakładanie dodatkowych kont na swoje dane w celu uzyskania prowizji.
b) Zakładania fikcyjnych kont

§5  Prawa i Obowiązki Usługodawcy 

1. Administrator  zobowiązuje się do prowadzenia Serwisu oraz świadczenia Usług zgodnie z obowiązującym Regulaminem.
2. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością.
3. Administrator zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzeń na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Administrator zobowiącuje się do udostępnienia Ambasadorom materiałów reklamowych w celu promowania marki oraz usług dostępnych na www.universalacademy.pl
5. Administratorowi przysługuje prawo własności intelektualnej do materiałów reklamowych.
6. Administrator ma prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowania Ambasadora w Programie Partnerskim w przypadku nie stosowania się przez Ambasadora do postanowień Regulaminu, lub jakiegokolwiek naruszenia.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam wysyłanych przez Ambasadora do użytkowników w celu promowania marki Universal Academy.
8. Administrator nie bierze odpowiedzialności za materiały reklamowe, które nie zostały przez niego udostępnione w panelu Ambasadora.
9. Administrator udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Universal Academy w celu realizacji Programu Partnerskiego.
10. W przypadku późniejszego stwierdzenia przez Administratora, w okresie późniejszym niż naliczona prowizja, że Ambasador działał w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem, Administrator uprawniony jest do natychmiastowego anulowania wszelkich przyznanych korzyści.
11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dysfunkcje serwisu informatycznego spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Właściciela, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Administratora wynikłe w wyżej z wyżej wymienionych przyczyn.

§6 Wynagrodzenie

1. W ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim, Ambasador ma wgląd w swoim profilu do statystyk pokazujących liczbę odwiedzin z linku polecającego jak i rejestracje oraz prowizje które są podstawą do wypłacenia wynagrodzenia.
2. Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta Serwisu, za osobę poleconą przez Ambasadora, jest to, aby  taka osoba weszła do serwisu w ramach linku polecającego (hiperłącza) co pozwoli na przypisanie w serwisie danego klienta do Ambasadora.
3. Wynagrodzenie jest naliczane wtedy, gdy klient po kliknięciu w link ma zapisane tzw. Pliki cookie w swojej przeglądarce. Plik ten pozwala na identyfikację danego klienta i jego poczynań na serwisie jako dokonanych z polecenia konkretnego Ambasadora. Pliki Cookie zachowują ważność 30 dni od pierwszego kliknięcia w link partnerski lub do momentu usunięcia plików Cookie przez Klienta.
4. Jeśli klient korzysta z przeglądarki w trybie incognito, prowizja nie zostanie naliczona.
5. Klient, który skorzysta z linku partnerskiego innej osoby zapoznając się z serwisem, nie może zostać nadpisany przez inny link polecający przez kolejne 30 dni od pierwszego kliknięcia w link partnerski.
6. Wynagrodzenie zostanie naliczone w profilu partnera do 7 dni od zaksięgowania wpłaty przez klienta.
7. Wynagrodzenie Ambasadora stanowić będzie prowizja w wysokości 20% (plus VAT w przypadku przedsiębiorców) za każdą sprzedaż dokonaną w ramach serwisu wykorzystując link partnerski.
8. Partnerowi nie zostanie naliczona prowizja, jeśli:

8.1) Klient wcześniej został zaproszony przez innego Ambasadora i kliknął w jego link polecający.
8.2) Klient nie opłacił swojego zamówienia.
8.3) Klient odstąpił od umowy.

9. Prowizje zgromadzone przez partnera są sumowane w ramach konta i są dostępne w Panelu Ambasadora.
10. Rozliczenie środków następuje nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Minimalna kwota wypłaty to 100 zł netto.
11. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Ambasadorowi poprzez przelew bankowy na konto podane przez Ambasadora.
12. Ambasador prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest wystawiać faktury w formie elektronicznej na adres kontakt@universalacademy.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami faktury lub rachunku, wraz ze wskazaniem należnej mu kwoty wpisując w opisie swoje dane do logowania w serwisie.
13. Ambasador nie prowadzący działalności gospodarczej zobowiązany jest wystawić rachunek w formie elektronicznej na adres kontakt@universalacademy.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami faktury lub rachunku, wraz ze wskazaniem należnej mu prowizji wpisując w opisie swoje dane do logowania w serwisie.
14.Ambasador nie prowadzący działalności gospodarczej odpowiada za rozliczenie się ze swoim Urzędem Skarbowym zgodnie ze swoją rezydencją podatkową.
15. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od doręczenia przez Ambasadora prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.
16. Faktura bądź rachunek, w której kwota jest większa niż należne wynagrodzenie, uważana jest za nieważną.
17. W przypadku rezygnacji z programu partnerskiego, prowizje zostaną zsumowane oraz wypłacone w terminie 30 dni.

§7 Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności dotyczącej rozliczonych wniosków Ambasador ma możliwość zgłoszenia reklamacji poprzez wysłanie zgłoszenia na adres mailowy kontakt@universalacademy.pl
2. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać:
2.1) Przedmiot reklamacji;
2.2) Dokładną datę i godzinę złożenia zamówienia;
2.3) Nazwę Usługi/Kursu
2.4) Inne dane mogące pomóc w rozstrzygnięciu sprawy.
3.  Jeśli dostarczone zgłodzenie nie będzie wystarczające do weryfikacji, reklamujący zostanie wezwany do uzupełnienia braków w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezmania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

§8 Poufność

Strony zobowiązują się względem siebie do zachowania w poufności informacji poufnych przez które rozumie się wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności Stron, w szczególności informacje organizacyjne, finansowe, prawne, biznesowe, techniczne, w tym dotyczące zakresu współpracy, know-how lub inne informacje mające wartość gospodarczą, a także informacje pozyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od sposobu ich ujawnienia osobie trzeciej.

§9 Czas trwania i rozwiązanie umowy

1. Umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony
2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, przy zachowaniu formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10 Postanowienia końcowe

1. Ambasador Wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Programu Partnerskiego wysłanych przez Universal Academy na adres podany w panelu Ambasadora.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 roku
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie i bez podania przyczyny Regulaminu. O treści zmian Regulaminu, Administrator poinformuje Ambasadorów przez umieszczenie na swojej stronie internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej nowy Regulamin.
4.Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie jego opublikowania na stronie internetowej Administratora z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 3 dni od dnia jego publikacji nie oświadczy on, że nie akceptuje nowej treści Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Administratora w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
6.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1025 ze zm.) oraz RODO.
7.  Strony zobowiązują się rozstrzygnąć ewentualne spory, które mogą zrodzić się przy wykonywaniu Umowy w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia Strony zobowiązują się poddać spór pod rozstrzygnięcia sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez Administratora

Przewiń do góry